Naudojimosi sąlygos

NAUDOJIMOSI PORTALU TAISYKLĖS

 

  1. Bendros nuostatos

1.1. Šiose naudojimosi portalu taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatomos naudojimosi interneto portalu www.faktoro.lt (toliau – Portalas) taisyklės.

1.2. Portalą administruoja ir jo pagalba faktoringo paslaugas teikia UAB „Taurus fondas”, juridinio asmens kodas 304104519, registruotos buveinės adresas Pušų g. 14-1, Vilnius, Lietuva (toliau – Finansuotojas).

1.3. Kiekvienas Portalo lankytojas (toliau – Vartotojas), susikurdamas Portale savo paskyrą (toliau – Paskyra), patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės Vartotojams yra privalomos visa apimtimi, nesutinkant bent su viena Taisyklių nuostata, asmuo negali tapti Vartotoju ir susikurti Paskyros.

 

  1. Paskyros sukūrimo ir naudojimo tvarka

2.1. Registracija (Paskyros sukūrimas) Portale yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Portalo Vartotoju ir turi teisę gauti informaciją apie Finansuotojo paslaugas bei teikti Paraiškas.

2.2. Paskyra Portale sukuriama registracijos formoje įvedant prašomus Vartotojo duomenis ir nurodytu elektroniniu paštu gaunant unikalų slaptažodį.

2.3. Už prisijungimo prie Portalo duomenų slaptumo išsaugojimą yra atsakingas pats Vartotojas (jo įgaliotas atstovas), kuris įsipareigoja prisijungimo duomenų neatskleisti ar kitaip neperduoti tretiesiems asmenims. Vartotojas, kilus įtarimų, kad jo prisijungimo duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, turi nedelsdamas apie tai informuoti Finansuotoją ir patikrinti, ar nebuvo neteisėtų prisijungimų prie Paskyros, ar nebuvo vykdytos / bandytos vykdyti neteisėtos operacijos Paskyroje. Jei Vartotojas nesilaikė šių įsipareigojimų ir (ar) galėjo, bet neužkirto tam kelio ir (ar) tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, jis pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Vartotojo veiksmų ar neveikimo.

2.4. Vienas Vartotojas Portale gali turėti tik vieną Paskyrą. Paskyrą kuriantis asmuo atsako už tai, kad registracijos Portale metu būtų pateikti tik teisingi duomenys apie Vartotoją. Gavęs duomenų, kad Paskyroje buvo pateikti neteisingi duomenys ir (ar) kad Paskyrą sukūrė neįgaliotas Vartotojo atstovas, Finansuotojas turi teisę pareikalauti Paskyros naudotojo pateikti įrodymus, kad Paskyrą sukūrė tinkamai įgaliotas Vartotojo atstovas ir (ar) kad Paskyroje pateikti duomenys yra teisingi, o to nepadarius per Finansuotojo nurodytą protingą terminą – panaikinti sukurtą Paskyrą.

2.5. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti prie savo Paskyros įvesdamas savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Vartotojo prisijungimo vardas yra elektroninis paštas, kuris buvo nurodytas kuriant Paskyrą.

2.6. Paskyroje Vartotojo vadovas turi teisę nurodyti iki trijų įgaliotų asmenų, kurie Vartotojo Paskyroje turės teisę pildyti duomenis (Paraišką) ir pateikti reikiamus dokumentus, išskyrus parašo teisę, taip pat bet kuriuo metu panaikinti suteiktus įgaliojimus ir (ar) juos pakeisti naujais.

2.7. Apie visas pasirašymui pateiktas Paraiškas, Paraiškos nagrinėjimo statusą, Finansuotojo pateiktus pasiūlymus, Sutartis ir kitus su Paraiška ir (ar) Sutartimi susijusius veiksmus Vartotojo vadovas informuojamas Paskyroje nurodytu elektroniniu paštu. Pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo.

2.8. Vartotojas, pasinaudojęs paslaugomis Paskyroje, turi išsiregistruoti (atsijungti) iš Portalo ir nepalikti Paskyros prieinamos tretiesiems asmenims.

 

  1. Paraiškų teikimo ir Sutarčių sudarymo tvarka

3.1. Portale Paraiškos ir Sutartys pasirašomos elektroniniu būdu. Paskyroje Vartotojo vardu pasirašyti Paraišką, Sutartis ir kitus dokumentus turi teisę tik Vartotojo vadovas, kuris pasirašymo metu Portale identifikuojamas identifikuojamas kvalifikuotu elektroniniu parašu ar Smart-ID

3.2. Paraiška laikoma pateikta nuo to momento, kai Vartotojo vadovas elektroniniu būdu pasirašo Paraišką.

3.3. Finansuotojas įvertina Paraišką ir pateikia Vartotojui Sutarties projektą ne vėliau kaip per 48 valandas po Paraiškos pateikimo. Jei kartu su Paraiška buvo pateikti ne visi prašomi dokumentai ir (arba) Paraiškos įvertinimui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, Finansuotojas turi teisę paprašyti Vartotojo pateikti trūkstamus (papildomus) dokumentus ir (ar) duomenis. Tokiu atveju finansavimo pasiūlymo pateikimo terminas skaičiuojamas nuo tinkamo visų paprašytų dokumentų (duomenų) pateikimo.

3.4. Finansuotojo pateiktas finansavimo pasiūlymas laikomas oferta ir Sutartis laikoma sudaryta Vartotojo vadovui pasirašius pateiktą Sutarties (Bendrosios ir Specialiosios dalių) projektą.

3.5. Paraiškos ir (ar) Sutarties patvirtinimo (pasirašymo) metu Vartotojo vadovo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina Portalo duomenų bazės išrašas apie Vartotojo veiksmus jo Paskyroje Portale), yra  laikomi Vartotojo vadovo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir (ar) Sutartis yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir Vartotojui sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo vadovo parašu kiekviename jo lape.

 

  1. Kitos nuostatos

4.1. Finansuotojas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles ir apie tai pranešti Portale. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie naudojasi Portalu ir visiems sandoriams, sudarytiems per Portalą. Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę nutraukti Paskyros naudojimą. Toks nutraukimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Sutartis, sudarytas per Portalą, kurių šalimi jis yra.

4.2. Visa informacija ir turinys, įskaitant visas programinės įrangos programas, esantis Portale arba pasiekiamas per jį (toliau – Turinys), yra saugomi autorių teisių. Vartotojams draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti Turinį, duoti licenciją, kurti panašius gaminius arba naudotis Portale esamu arba per jį pasiekiamu Turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams.

4.3. Visi tarp Finansuotojo ir Vartotojų kylantys ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus mieste.

4.4. Vartotojo asmens duomenų apsaugos klausimus taip pat reglamentuoja Privatumo politika, su kuria Vartotojas susipažįsta Paskyros kūrimo metu ir įsipareigoja jos laikytis.